Blog

Walne Zgromadzenie Członków WKPZK - Nowe Władze

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WARSZAWSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZIEMI KIELECKIEJ, które odbyło się w dniu 23 października 2021r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” - Warszawa, Krakowskie Przedmieście 6/12 wybrało nowe władze Stowarzyszenia.

Prezesem Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej został Przemysław Saltarski. Funkcję pierwszego wiceprezesa w nowo powołanym Zarządzie pełni Ewa Matuszczak, dwaj pozostali wiceprezesi to Andrzej Zieliński i Jarosław Górczyński, sekretarzem została Maria Rzepecka, skarbnikiem Małgorzata Smolarska. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej WKPZK wybrano Barbarę Skrzypczak.

Walne Zgromadzenie Członków WKPZK dokonało oceny działalności Stowarzyszenia za okres od sierpnia 2017 r. do października 2021 r. Jednogłośnie przegłosowało uchwałę w sprawie przyznania tytułu Prezesa Honorowego Stowarzyszenia dotychczasowemu prezesowi Wiesławowi Osuchowskiemu. Przyjęto sprawozdanie, udzielono absolutorium dotychczasowym władzom oraz wybrano nowe władze. Walne Zgromadzenie Członków WKPZK zobowiązało nowy Zarząd do opracowania ramowego Programu Działania WKPZK na najbliższe cztery lata. Program uwzględniać ma m.in. kontynuowanie działań o charakterze charytatywnym, organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych i administracyjnych oraz świata nauki, kultury, sportu, biznesu i polityki ziemi świętokrzyskiej, kontynuowanie działalności „Salonu Osobowości”, podejmowanie działań w celu utrwalenia historii, dorobku i szczególnych osiągnięć WKPZK, organizowanie corocznych warszawskich spotkań  promujących ziemię świętokrzyską pod hasłem „Pokochaj Świętokrzyskie”, promowanie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, wywodzących się z ziemi świętokrzyskiej, kontynuowanie wyróżniania statuetką „Przyjaciel Ziemi Świętokrzyskiej”, podjęcie próby zorganizowania w 2025 r. Ogólnopolskiego Zlotu Kielczan na Świętym Krzyżu.