Blog

Nowe władze Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

Wiesław Osuchowski został prezesem Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Funkcję pierwszego wiceprezesa w nowo powołanym Zarządzie pełni Roman Ostrowski, dwaj pozostali wiceprezesi to Andrzej Zieliński i Przemysław Saltarski.
W dniu 22 kwietnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej dokonało oceny działalności Stowarzyszenia za okres od sierpnia 2014 r. do kwietnia br. Przyjęto sprawozdanie, dokonano zmian w statucie, udzielono absolutorium dotychczasowym władzom oraz wybrano nowy Zarząd, który zobowiązał się, między innymi, do kontynuacji działań charytatywnych, wśród nich wsparcie Domu Opieki Społecznej w Skoszynie w gminie Waśniów oraz współpraca z fundacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom na Kielecczyźnie.
Salon Osobowości, czyli prezentacja wybitnych osób związanych z regionem świętokrzyskim, został wpisany w kalendarz stałych imprez Warszawskiego Klubu Przyjaciół. Promowanie naszej regionalnej kultury będzie odbywać się w ramach Spotkań Czwartkowych. Ponadto wśród działań Klubu wymienia się ścisłą współpracę z uczelniami, niezmienne pozostaną spotkania noworoczne członków, sympatyków i sponsorów. Zarząd będzie czynił działania wspierające powołanie Uniwersytetu Ludowego w Ameliówce koło Kielc.
 źródło: Echo Dnia