Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie został zorganizowany w 1987 r. przez nas – osoby pochodzące z kielecczyzny, mieszkające w Warszawie, a emocjonalnie nadal związane są z miejscem swojego pochodzenia.


Z kart historii...
Pragnę wspomnieć, że idea zaistnienia „Koła Kielczan” zrodziła się już w 1924 r. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili m.in. Stefan Żeromski, ks. prałat Bogumił Czerkiewicz, poseł ds. rosyjskiej dumy - członek Sądu Okręgowego w Kielcach Karol Koziorowski, wiceminister Skarbu Bolesław Markowski, redaktor „Gazety Warszawskiej” Zygmunt Wasilewski, Dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie Jan Zydler.
Według uwczesnego statutu „Koło Kielczan” obejmowało wszystkie ziemie polskie, a siedzibą Towarzystwa i jego władz była Warszawa. Z pamiętnika „Koła Kielczan” z 1929 r. wynika, że długoletnim Prezesem „Koła Kielczan” był Bolesław Markowski.
Jeśli chodzi o czasy powojenne to u mnie tęsknota do rodzinnej ziemi pojawiła się w niedługim czasie od przeniesienia mnie do pracy w stolicy. Pierwsza moja myśl motywująca to

„szlachetna zazdrość”

Zamieszkałem przy ul. Wilczej, idąc do pracy na jednym z budynków zauważyłem duży afisz reklamowy „Nowosądeczczanie w Stolicy”. Wówczas pomyślałem dlaczego nie Kielczanie?

Osobiście podjąłem próbę nawiązywania kontaktów z Kielczanami w stolicy. Po wielu rozmowach z ludźmi z kieleckiego w stolicy spotkanie założycielskie wymyślonego przez nas Stowarzyszenia odbyliśmy 10 kwietnia 1987 r. Zgromadziło się wówczas 30 osób. W połowie maja tego samego roku opracowaliśmy statut. Zainteresowanie inicjatywnymi spotkaniami było coraz większe.
Pierwsze Walne Zgromadzenie z udziałem kierownictwa politycznego i administracyjnego województwa kieleckiego odbyliśmy 20 listopada 1987 r. z udziałem 120 osób. Już na tym pierwszym zjeździe – Walnym Zgromadzeniu postawiliśmy sobie dość ambitne cele, a głownie m.in.:

  • pomaganie w stolicy władzom wojewódzkim w rozwiązywaniu trudnych, złożonych problemów;
  • propagowanie walorów turystycznych regionów kielecczyzny;
  • wspieranie przedsiębiorczości na kielecczyźnie;
  • integracja ludzi w stolicy związanych z ziemią kielecką – świętokrzyską;
  • od początku naszej działalności zajmowaliśmy się i czynimy to obecnie gdyż w centrum naszego zainteresowania jest promowanie regionów kielecczyzny;


Na przestrzeniu tych już minionych lat załatwiliśmy naszemu województwu, regionom wiele ważnych spraw, z czego jesteśmy dumni. Był taki okres w tym minionym 20-leciu, że stawaliśmy poprzez naszych ludzi – członków naszego Stowarzyszenia m.in. parlamentarzystów, ministrów prawie do walki o środki na inwestycje dla służby zdrowia, na rozwój szkolnictwa wyższego i budownictwa mieszkaniowego i drogowego.
Największą batalię WKPZK stoczył w obronie województwa świętokrzyskiego. Między innymi WKPZK za pośrednictwem posłów i senatorów podjął skuteczne działania w sprawie uruchomienia w Kielcach Regionalnego Ośrodka TVP 3.
Od 27 listopada 2003 r. sprawujemy patronat nad Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi dom dla biednych, spracowanych bezdomnych rolników w Skoszynie, gm. Waśniów, powiat Ostrowiec Świętokrzyski.


Stowarzyszenie nasze w 2004 r. podjęło częściowy patronat nad Zespołem Szkół Ekonomicznych w Lipinach. W ramach Terenowego Koła Lipiniaków działającego przy naszym Stowarzyszeniu utworzyliśmy z dobrowolnych darowizn absolwentów szkoły, członków Koła Lipiniaków fundusz stypendialny. I tym sposobem wspieramy co roku 3-5 uczniów najzdolniejszych w ramach stypendiów socjalnych. Ufundowaliśmy także 3 lata temu jedno stypendium dla studenta Uniwersytetu Warszawskiego.


Zarząd WKPZK w ostatnich latach intensywnie poszukiwał sposobu otwarcia się w swojej działalności na współpracę z ludźmi młodymi. Spróbowaliśmy odmłodzić Zarząd i nasze Stowarzyszenie pozyskując młodych ludzi chcących bezinteresownie pracować i służyć pomocą innym. Na posiedzeniu Zarządu naszego Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2006 r. powołany został Młodzieżowy Zarząd WKPZK. Każdego roku Młodzieżowy Zarząd Klubu organizuje podczas wakacji m.in. szkółkę żeglarską nad zalewem w Umrze, gmina Zagnańsk. Organizuje także wiele innych ciekawych i atrakcyjnych spotkań z młodzieżą pod hasłem

„Obóz nowych możliwości”


Na przełomie 2006 i 2007 roku z inicjatywy kapelana WKPZK ks. kan. płk dr Marka Wesołowskiego doszło do powołania na terenie województwa Świętokrzyskiego regionalnej, dobrowolnej i samodzielnej organizacji ideowo-wychowawczej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz instruktorów pod nazwą „Bractwo Świętokrzyskie”.
Stowarzyszenie nasze WKPZK posiada osobowość prawną, siedzibą jest Warszawa, ul. Kopernika 30. Członkowie WKPZK tworzą w stolicy „Małą Kielecką Ojczyznę” liczącą ponad 400 osób. Stanowimy zatem zwartą rodzinę Kielczan pomagającą sobie wzajemnie oraz swoim regionom.


Klub w swoich założeniach jest apolityczny i skupia ludzi bez względu na ich poglądy, przekonania chcących promować regiony kielecczyzny w środowisku warszawskim. W swojej działalności klub stara się wykorzystywać najciekawsze inicjatywy swoich członków umożliwiając im realizację różnorodnych zadań społecznych. Poprzez działalność w naszym Stowarzyszeniu staramy się też integrować ludzi wywodzących się z Ziemi Kieleckiej, którzy być może nie mieliby możliwości spotkać się w innych okolicznościach. Według mojego rozeznania Kielczan aktualnie zamieszkałych jest wielokrotnie więcej niż aktualnie członków klubu. Dużo jest także młodzieży. Pragnieniem moim, zarządu Klubu jest utrzymywanie systematycznych przyjacielskich kontaktów między sobą, stałej więzi z naszą rodzinną ziemią.


Jeśli Państwu odpowiadają określone cele naszego Stowarzyszenia, jeśli chcielibyście współuczestniczyć w pracach Klubu, współpracować z nami na co dzień, jeśli widzicie w Klubie miejsce dla siebie i dla swoich bliskich prosimy – skontaktujcie się z nami, zapiszcie się do nas. Serdecznie zapraszamy.


Stanisław Bartos